top of page

Statut ANBCT

Capitolul I

Dispoziţii Generale

Art 1. Denumirea şi sigla Asociaţiei

 • Denumirea Asociaţiei va fi:”ASOCIATIA NATIONALA A BUCATARILOR SI COFETARILOR DIN TURISM-ROMANIA” forma prescurtată fiind A.N.B.C.T.- ROMANIA 

 • Asociaţiei poate fi modificată de către Consiliul Director la aprobarea Adunării Generale).

Art 2. Sediul Asociaţiei

 • Sediul Asociaţiei se v-a schimba de la adresa: Municipiul Bucureşti, Bld. Poligrafiei, nr. 3/5, sector 1, Hotel Turist, la noua adresă: Predeal, str. Trei Brazi, nr. 3. (sediul Asociaţiei poate fi modificat de către Consiliul Director).

Art 3. ANBCT-ROMANIA v-a funcţiona pe durată nedeterminată.

Art. 4. Asociaţia Naţională a Bucătarilor şi Cofetarilor din Turism- România este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, neetinică.

Art 5. ANBCT -ROMANIA are personalitate juridică, fiind pe deplin autonomă din punct de vedere structural, funcţional şi economic.

Capitolul II

Scopul Asociaţiei
Art.6. Scopul ANBCT-ROMANIA este:

 • 1.Iniţierea de acţiuni / evenimente cu tematică pentru cunoaşterea şi promovarea sectorului gastronomic;

 • 2.Colaborarea cu instituţii, asociaţii, societăţi comerciale, unităţi de învăţământ, precum şi cu alte organizaţii sau persoane fizice în vederea optimizării activităţii gastronomice româneşti;

 • 3.Acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate la cererea agenţilor economici din ţară în vederea înfiinţării, reprofilării, tehnologizării, clasificării şi reclasificării unităţilor din domeniul turistic şi gastronomic;

 • 4. Sprijinirea membrilor Asociaţiei prin

- susţinerea de cursuri de formare, perfecţionare şi specializare
- acordarea titlului/distincţiei de Maestru în Arta Culinară în urma examenului susţinut în faţa comisiilor de evaluare
- acordarea unor distincţii, atât membrilor activi, dar şi instituţiilor din domeniu, pentru merite deosebite aduse în slujba dezvoltării gastronomiei româneşti
- încurajarea tinerilor bucătari în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale prin diverse activităţi atent monitorizate 
- informarea permanentă a bucătarilor din România cu ştiri şi informaţii referitoare la sectorul gastronomic prin publicaţii scrise, sesiuni de comunicare, congrese

- organizarea de cursuri pentru pregătirea bucătarilor în vederea susţinerii examenului de Maestru în Arta Culinară

 • 5. Organizarea şi coordonarea echipelor concurente de bucătari:

- organizarea de cursuri pentru pregătirea concurenţilor
- organizarea de selecţii şi preselecţii pentru membrii echipelor
- recrutarea de resurse umane pentru Echipele Olimpice (concurente), atât din interiorul Asociaţiei, cât şi din afara acesteia în vederea selectării managerului, antrenorului, PR Managerului, echipei tehnice, care vor însoţi Echipele Olimpice (concurente)

- organizarea Echipelor Olimpice în funcţie de regulamentele internaţionale impuse de organizatorii competiţiilor mondiale

Capitolul III

Obiectivele Asociaţiei

 • Art.7. Obiectivele ANBCT-ROMANIA sunt:

1.Redactarea de proiecte viabile pentru perfecţionarea resurselor umane, tehnologizarea unităţilor de lucru şi alinierea la cerinţele comunitare;


2.Încheierea de parteneriate cu autorităţile statului şi a altor reprezentanţi ai societăţii civile, pentru stabilirea direcţiilor, conceptelor şi actelor normative de interes pentru educaţia, cercetarea şi dezvoltarea turismului şi a gastronomiei regionale, prin participarea la implementarea de standarde şi proceduri de lucru moderne, precum şi a normelor de lucru;


3.Sprijinirea transformării sistemelor de educaţie, formare profesională şi cercetare în sisteme performante, compatibile cu cele internaţionale;


4.Organizarea sau, după caz, sprijinirea organizării de către agenţii economici a unor acţiuni gastronomice, în urma semnării unui contract de parteneriat sau colaborare, cum ar fi: concursuri profesionale, expoziţii, schimburi de experienţă, conferinţe, simpozioane;


5.Realizarea de materiale de informare pentru bucătari: reviste de specialitate, filme, pliante, albume, afişe;


6.Înfiinţarea de centre de învaţămant, formare şi pregătire pentru tineret;


7.Organizarea de delegaţii oficiale care să participe la evenimente internaţionale;


8.Organizarea de echipe pentru evaluare formate din profesionişti care să participe la evenimente tip competiţie;


9.Participarea membrilor asociaţiei la diferite acţiuni interne şi internaţionale cu aprobarea C.D.;


10.Participarea la diferite manifestări ale organizaţiilor naţionale şi internaţionale în care ANBCT este membră cu drepturi depline sau doar membru 
simpatizant;


11.Înfiinţarea de comitete pentru: educare, informare, dezvoltare.

 

 • Art.8. Principalele forme de activitate ale ANBCT-ROMANIA sunt: acţiunile în spaţiul public, simpozioane şi conferinţe, expoziţii, manifestări cultural- gastronomice, organizarea examenului pentru titlul de Maestru în Arta Culinară, organizarea echipelor olimpice de bucătari.

 • Art.9. ANBCT-ROMANIA va derula activităţi de monitorizare, inclusiv pe bază de contract, privind modul de aplicare a politicilor guvernamentale la diferite niveluri ale sistemelor. 

 • Art.10. ANBCT-ROMANIA v-a propune organizaţiilor care au aceeaşi sferă de preocupări unirea eforturilor, prin modalităţi legale de cooperare, în vederea atingerii obiectivelor comune, prin respectarea reciprocă a activităţilor fiecăreia dintre ele.

 

 • Art.11. ANBCT-ROMANIA v-a colabora cu instituţii din ţară şi străinatate pentru clarificări conceptuale, pentru stabilirea politicilor şi strategiilor ce trebuiesc urmărite în domeniile artei culinare, cercetării şi promovării bucătăriei autohtone, a metodelor de lucru tradiţionale.

 

Capitolul IV

Drepturile Asociaţiei ANBCT-ROMANIA

 

 • Art.12. ANBCT-ROMANIA îşi poate constitui reprezentanţe/sucursale teritoriale în ţară şi străinatãte:

a) ANBCT-ROMANIA îşi va constitui reprezentanţe/sucursale în cele cinci provincii ale ţării, astfel:
 

- ANBCT - ROMANIA sucursala Transilvania 
- ANBCT - ROMANIA sucursala Moldova 
- ANBCT - ROMANIA sucursala Dobrogea 
- ANBCT - ROMANIA sucursala Muntenia 

- ANBCT - ROMANIA sucursala Oltenia

- ANBCT - ROMANIA Diaspora (sucursale in afara tarii )


b) ANBCT - ROMANIA îşi poate deschide sucursale/reprezentanţe şi în străinătate pe domenii de interes comun ale comunităţii româneşti şi internaţionale şi va desfăşura activităţi date în competenţa lor prin Consiliul Director în urma hotărârii Adunării Generale

 

 • Art.13. ANBCT-ROMANIA poate desfăşura activităţi economice legale care să sprijine financiar proiectele şi activităţile proprii.

 

Capitolul IV

Membrii Asociaţiei ANBCT- ROMANIA

Drepturi şi Obligaţii

 

 • Art.14. ANBCT-ROMANIA poate avea ca membri cetăţeni români şi străini, fără deosebire de sex, varstă, naţionalitate, religie şi convingeri politice, alte organizaţii, societăţi comerciale, societăţi pe acţiuni. ANBCT-ROMANIA este o organizaţie formată din lucrători şi specialisti din domeniul gastronomic, cercetători, studenţi, elevi, persoane interesate de bunul mers al industriei turismului atât din ţară cât şi străinătate.

 

 • Art.15. Membrii ANBCT-ROMANIA, din ţară şi străinătate, sunt:

1) membri fondatori;
2) menbri simpatizanţi;
3) membri activi;
4) membri de onoare.

 

 • Art.16. Membrii fondatori sunt persoanele fizice care au participat la actul constitutiv al organizaţiei. 

 • Art.17. Poate deveni membru activ al ANBCT-ROMANIA orice persoană care acceptă şi respectă statutul şi R.O.F.-ul Asociaţiei.

 • Art.18. Calitatea de membru activ se obţine pe bază de cerere adresată Consiliului Director, prin plata taxei de înscriere şi a primei cotizaţii. Obţinerea calităţii de membru al Asociaţiei este condiţionată de: recomandarea scrisă a cel puţin unui membru activ şi depunerea CV-ului la SecretariatulGeneral al Asociaţiei. Pe perioada deţinerii unor demnităţi în structuri politice sau guvernamentale, membrii Asociaţiei sunt suspendaţi de drept dacă aceste funcţii sau atribuţii/interese, de serviciu sunt similare cu cele al ANBCT-ROMANIA.

 • Art.19. La ANBCT-ROMANIA pot adera:
  Persoane fizice şi juridice şi/sau Asociaţii şi/sau Organizaţii profesionale, şcoli de profil, alimentaţiei, producţiei şi/sau distribuţiei din produse alimentare, cercetării în domeniul alimentar, respectând condiţiile prevăzute în Statut.

 • Art.20. Drepturile membrilor:

1) să participe la toate acţiunile Asociaţiei şi să beneficieze de toate mijloacele şi facilităţile oferite de aceasta, iar în cazuri speciale la cele pentru 
care au pregătirea necesară;
2) să fie informaţi asupra activităţii Asociaţiei;
3) să utilizeze baza materială a Asociaţiei pentru atingerea scopurilor prevăzute în statut;
4) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, cu excepţiile prevăzute de statut şi R.O.F. ;
5) toţi membrii activi ai Asociaţiei au drept egal de vot, dacă şi-au achitat cotizaţia pe anul în curs;
6) să se adreseze cu cereri, propuneri şi reclamaţii la orice nivel al conducerii Asociaţiei;
7) să beneficieze de orice formă de apărare sau sprijin ce stă la îndemâna Asociaţiei;
8) să-şi exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă referitoare la Asociaţie;
9) să primească sprijin moral, profesional şi financiar (în funcţie de posibilităţile Asociaţiei, conform R.O.F.);
10) să le fie apărate drepturile profesionale;
11) să renunţe oricând la calitatea de membru al Asociaţiei conform Statutului. 

 

 • Art 21. Obligatiile membrilor:

1) să promoveze interesele Asociaţiei şi să evite tot ceea ce ar putea atinge prestigiul şi scopul acesteia;
2) să respecte reglementările din Statut şi din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei;
3) să respecte hotărârile Adunării Generale şi deciziile Consiliului Director;
4) să achite cotizaţia stabilită de Consiliul Director;
5) să contribuie prin toate mijloacele ce le stau la dispoziţie la îndeplinirea scopurilor Asociaţiei, la crearea unei imagini pozitive despre activitatea şi 
scopurile Asociaţiei;
6) să păstreze confidenţialitatea privind acţiunile, strategiile şi proiectele Asociaţiei;
7) să participe, direct sau prin reprezentare (scrisoare de reprezentare), la toate întâlnirile la care sunt convocaţi;
8) să respecte deciziile luate şi să se solidarizeze activ cu acţiunile stabilite în cadrul Asociaţiei;
9) să nu angajeze Asociaţia în nicio activitate fără a avea mandat din partea forurilor în drept (Consiliul Director sau Director de sucursală)
10) să poarte uniforma cu sigla asociaţiei, la toate manifestarile cultural-gastronomice la care este mandatat.

 

 • Art.22. Calitatea de membru se pierde în următoarele cazuri:

(1) nerespectarea Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;
(2) implicarea în acţiuni care afectează prestigiul ANBCT;
(3) prin neplata cotizaţiei conform condiţiilor stipulate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
(4) prin decizia motivată a Consiliului Director. Această decizie poate fi atacată cu contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare către A.G. ;
(5) la cerere;
(6) excludere.

 

 • Art.23. Contestaţiile prevăzute la art. 20 lit. (2) şi la art.24 lit. (4) din Statut se soluţionează de către Adunarea Generală a Asociaţiei, după citirea contestaţiei şi audierea prealabilă a contestatorului de către Consiliului Director. Decizia iniţială poate fi înlăturată sau modificată doar cu aprobarea Adunării Generale.

 

 • Art.24. a) Membrii de onoare pot fi cetăţeni români sau străini şi sunt aprobaţi prin votul majorităţii simple în Adunarea Generală şi la propunerea/decizia Consiliului Director (fără consultarea Adunării Generale în cazurile în care se impune), dintre personalităţile care s-au distins prin participarea la concursuri naţionale şi internaţionale, realizări ştiinţifice, tehnice sau manageriale şi/sau care au o contribuţie importantă la desfăşurarea activităţilor 
  Asociaţiei şi/sau a vieţii cultural - gastronomice şi turistice atât în ţară, cât şi în străinătate; 

b) Membrii de onoare pot participa la întrunirile Adunării Generale având rol consultativ, fără drept de vot şi vor fi scutiţi de la plata cotizaţiei;
c) Membrii de onoare au rol consultativ doar la cererea Adunării Generale.

 

 • Art. 25. Calitatea de membru de onoare va putea fi retrasă doar de către Adunarea Generală, cu votul a 50 plus 1 din numărul membrilor prezenţi, cu/fără prezenţa persoanei respective (după caz, conform legislaţiei în vigoare). Hotărârea de retragere a calităţii de membru de onoare trebuie motivată, urmând a fi comunicată persoanei în cauză în termen de 10 zile de la şedinţa Adunării Generale.

 • Art. 26. Hotărârea adoptată în aceste condiţii de către Adunarea Generală va fi definitivă şi irevocabilă.

 

Capitolul V

Organizarea şi funcţionarea Asociaţiei

 • Art.27. Conducerea Asociaţiei

(1) Preşedintele Asociaţiei
(2) Adunarea Generală
(3) Consiliul Director


Organele Asociaţiei sunt: 
a) Adunarea Generală
b) Consiliul Director
c) Comisia de Cenzori

 

 • Art.28. Comitete:

Se instituie şi alte organisme specifice ANBCT, cu atribuţii decise de Consiliul Director.
1) Comitetul pentru gastronomie, târguri, relaţii cu alte organizaţii: director, secretar, consultant;
2) Comitetul educaţional: director, secretar, consultant;
3) Comitetul pentru tineret, artă culinară, concursuri, expoziţii: director, secretar, consultant;
4) Comitetul pentru catering, bucătării tip cantină: director, secretar, consultant;
5) Comitetul pentru comunicare, media şi marketing: director, secretar, consultant;
6) Comitetul pentru alimentaţie şi sănătate: director, secretar, consultant;
a)Comitetele sunt direct subordonate Consiliului Director şi vor duce la îndeplinire deciziile sale;
b)Din Comitete poate face parte orice membru activ al ANBCT-ROMANIA, care are o vechime de cel puţin 2 ani în cadrul Asociaţiei;
c)Membrii Comitetelor sunt numiţi de către Consiliul Director.

 

 • Art.29. Adunarea Generală 

a) Adunarea Generală este alcătuită din totalitatea membrilor Asociaţiei şi se întruneşte cel puţin o dată pe an în şedinţă ordinară şi, atunci când este cazul, în sedinţe extraordinare, care se pot convoca:


(1) la iniţiativa Consiliului Director formulată de Secretarul General;
(2) la initiaţiva Comisiei de Cenzori;


b) norma de reprezentare a membrilor ANBCT la Adunarea Generală se stabileşte de către Consiliul Director, conform R.O.F. ;
c) toate hotărârile Adunării Generale se iau prin vot cu majoritate simplă a celor prezenţi.

 

 • Art.30. Atribuţiile Adunării Generale

1.Competenţele Adunării Generale sunt: 


a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director
d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori
e) înfiinţarea de sucursale

f) modificarea actului constitutiv şi a statutului
g) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare
h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut

2. Adunarea Generală ordinară se anunţă:


1) cu cel puţin 15 zile înainte 
2) se întruneşte cel puţin o dată pe an conform statutului

3. Adunarea Generală extraordinară se anunţă şi se întruneşte:


1) se anunţă cu cel puţin 10 zile înainte
2) se întruneşte de fiecare dată când este nevoie, la iniţiativa Preşedintelui Asociaţiei, a Consiliului Director, la cererea comisiei de cenzori 

 

 • Art.31. Întrunirea şi validarea Adunării Generale

Pentru ca Adunarea Generală să fie legal constituită este necesar ca la aceasta să participe cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor Asociaţiei ce au făcut dovada plăţii cotizaţiei pe anul în curs.


Dacă deşi a fost legal convocată, prin afişarea vizibilă a anunţurilor (e-mail, scrisori, presă sau alte mijloace mass - media) în acest sens, nu se întruneşte numărul necesar de membri, se va face o nouă convocare pentru o dată ulterioară, dar nu mai devreme de 7 zile şi nici mai târziu de 14 zile.


Dacă nici de această dată nu se prezintă 2/3 din numărul total al membrilor Asociaţiei, respectiv al delegaţilor desemnaţi să îi reprezinte, Adunarea Generală poate avea loc în prezenţa majorităţii simple a acestora, respectiv jumătate din numărul membrilor Asociaţiei prezenţi plus unul sau a reprezentanţilor acestora plus unul.
 

Majoritatea simplă este reprezentată de cvorumul ce reprezintă 50+1 din totalul membrilor prezenţi, iar adoptarea se face prin majoritatea acestora.
 

 • Art.32. Organizarea Adunării Generale ordinare sau extraordinare se află în sarcina Consiliului Director. Odată cu convocarea Adunării Generale se stabileşte şi ordinea de zi. Ordinea de zi poate fi completată la propunerea membrilor Asociaţiei, aceste propuneri putând fi comunicate Consiliului Director cu cel putin 24 de ore înainte de şedinţă. Ordinea de zi poate fi completată cu noi puncte şi în cursul şedinţei Adunării Generale.

 

 • Art.33. Consiliul Director - Consilul Director este constituit din:

- Preşedintele Asociaţiei
- Secretarul General al Asociaţiei
- Trezorierul Asociaţiei

 

 • Art.34. Atribuţiile Consiliul Director

În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director: 


a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

 

 • Art.35. Controlul financiar. Comisia de Cenzori

a) Controlul financiar intern al ANBCT este asigurat de Comisia de Cenzori care este alcătuită dintr-un număr de trei membri. Comisia de Cenzori verifică periodic gestiunea ANBCT şi prezintă un raport în faţa Adunării Generale, la şedinţele acesteia şi la cererea Consiliului Director;

b) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr de 3 membri, din care majoritatea este formată din asociaţi. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii şi este ales de Adunarea Generală în urma depunerii candidaturilor conform statutului.

 

 • Art.36. Atribuţiile Comisiei de Cenzori

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot 
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală

 

 • Art.37. Alegerea Comisiei de Cenzori

Comisia de Cenzori se compune din trei cenzori aleşi o dată la doi ani, de Adunarea Generală, dintre membrii Asociaţiei, care nu deţin nici o altă funcţie în Consiliu de Conducere sau în structura administrativă a Asociaţiei. Unul dintre cenzori poate să nu fie membru al Asociaţiei. 

 

 • Art.38. Preşedintele Asociaţiei 

Preşedintele Asociaţiei este ales de către Adunarea Generală, cu votul majorităţii simple a membrilor participanţi cu condiţia că aceştia să fi achitat cotizaţia cel puţin pe ultimul an şi/sau anul în curs atât pentru membrii noi cât şi pentru cei vechi. Preşedintele este ales o dată la 4 ani. Preşedintele are dreptul să ocupe această funcţie pentru 2 mandate.

 

 • Art.39. Atribuţiile şi competenţele Preşedintelui

(1) reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii
(2) îndeplineşte şi funcţia de Preşedinte al Consiliului Director
(3) informează Adunarea Generală asupra activităţii sale personale şi asupra activităţii Consiliului Director
(4) are drept de control şi sancţiune la orice nivel de activitate din Asociaţie, cu excepţia membrilor Consiliului Director, care nu pot fi demişi sau sancţionati decât de către Adunarea Generală
(5) conduce şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului Director
(6) contrasemnează hotărârile Consiliului Director şi ale Adunării Generale, precum şi documentele care angajează patrimoniul Asociaţiei
(9) alte competenţe şi atribuţii ale Preşedintelui vor fi trecute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei, regulament ce va trebui aprobat de către Adunarea Generală

 

 • Art.40. Asociaţia poate recurge la colaboratori plătiţi cu respectarea legislaţiei în vigoare şi numai cu aprobarea Consiliului Director.

 

Capitolul VI

Activitatea financiară

 

 • Art.41. Pentru realizarea scopurilor şi acţiunilor propuse, ANBCT- România va avea un patrimoniu constituit din: patrimoniul iniţial conform ultimului bilanţ şi din venituri. 

Veniturile ANBCT- România provin din:


(1) cotizaţiile membrilor;
(2) sponsorizări, donaţii şi legale;
(3) activitate de proiectare, consultanţă şi asistenţă tehnică
(4) alte venituri prevăzute de lege;
(5) fonduri din surse guvernamentale şi neguvernamentale;
(6) vânzarea de echipamente de lucru, insigne, reviste, carţi de specialitate etc;
(7) cursuri de formare, perfecţionare, specializare;
(8) alte taxe ce sunt dispuse de Consiliul Director;

 

 • Art.42. Cheltuielile ANBCT- ROMANA cuprind:

(1) participarea la şi susţinerea de expoziţii/concursuri/manifestari cultural - gastronomice, atât în ţară cât şi în străinatate şi a unor activităţi ştiinţifice, consultative
(2) cheltuieli tehnico-administrative
(3) editarea publicaţiilor ANBCT, inclusiv cele electronice
(4) achiziţionarea de materiale documentare
(5) facilităţi oferite membrilor, legate de desfăşurarea diferitelor activităţi ANBCT- ROMANIA
(6) achiziţionarea de echipamente şi material
(7) cotizaţii la Organizaţii şi Asociaţii naţionale şi internaţionale
(8) organizarea de conferinţe, seminarii, cursuri, întâlniri de lucru, reuniuni, etc.
(9) alte cheltuieli aprobate de Consiliul Director

 

Capitolul VII

Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei ANBCT- ROMANIA

 

 • Art.43. Dizolvarea şi lichidarea ANBCT- ROMANIA se face pe baza hotărârii Adunării Generale ca urmare a îndeplinirii misiunii sale şi a considerării de către Adunarea Generală a inutilităţii funcţionării Asociaţiei

 • Art.44. ANBCT - R ROMANIA se desfiinţează prin votul a cel puţin 2/3 din membrii cu drept de vot şi cu acordul Consiliului Director.

 • Art.45. În cazul dizolvării ANBCT- ROMANIA, bunurile existente în patrimoniu se supun evaluării şi expertizei contabile şi se transformă în lichidităţi care vor fi donate unor instituţii cu profil similar, facultăţi de profil, alte Asociaţii similare ca finalitate, conform deciziei Adunării Generale.

 

Capitolul VIII

Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

 • Art.46. Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea Generală Extraordinară cu votul majorităţii prezente. 

 • Art.47. Modificările ulterioare ale Statutului se aprobă de Adunarea Generală prin votul a cel puţin 2/3 din membrii Asociaţiei.

 

 • Art.48. Asociaţia are elemente de identificare (nume, siglă etc.) proprii şi unul sau mai multe conturi proprii la CEC sau la alte instituţii bancare.

 • Art.49. Alte dispoziţii vor fi cuprinse în regulamente specifice în momentul înfiinţării departamentelor sau altor structuri din subordinea Asociaţiei.

bottom of page