top of page

Standarde ocupationale

  Standardele ocupaţionale sunt documente care specifică ceea ce o persoană trebuie să cunoascăşi să fie capabilă să facă, pentru a fi considerată competentă la locul de muncă.


Aceste documente sunt denumite :

 


•   Standarde deoarece definesc un reper de ordin calitativ general acceptat, care ia în

considerare toate cerinţele obligatorii specifice locului de muncă.

•   Ocupaţionale deoarece descriu rolurile şi activităţile specifice unei arii ocupaţionale


  Standardele ocupaţionale sunt declaraţii privind deprinderile practice, cunoştinţele teoretice şi capacitatea de înţelegere necesare unui individ pentru a îndeplini standardele cerute la angajare.


  Standardele ocupaţionale definesc principalele roluri şi responsabilităţi dintr -un domeniu de activitate. Ele oferă o descriere clară a ceea ce se aşteaptă de la angajaţi pentru avea o prestaţie bună la locul de muncă. Standardele ocupaţionale cuprind o descriere detaliată a sarcinilor, cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare pentru o prestaţie eficientă la locul de muncă, incluzând responsabilităţile legale.


  Elaborarea standardelor ocupaţionale şi a calificărilor profesionale corespunzătoare ca bază pentru un Cadru Naţional al Calificărilor (CNC) coerent şi transparent, atât pentru formarea profesională iniţială, cât şi pentru formarea profesională continuă.
 

  Standardele ocupaţionale şi calificările profesionale corespunzătoare pot fi folosite pentru : dezvoltarea standardelor de pregătire profesională, dezvoltarea unei structuri pentru formarea şi dezvoltarea profesională a angajaţilor, informarea specialiştilor de pe piaţa muncii şi a furnizorilor de formare privind cerinţele dintr-o arie ocupaţională, identificarea competenţelor pentru care dovezile de performanţă cerute au fost acceptate, elaborarea fişelor de post, recrutarea personalului, dezvoltarea unui sistem stimulativ de evaluare a angajaţilor, stabilirea sistemelor de management al calităţii, elaborarea programelor de formare profesională

bottom of page