top of page

Regulament ANBCT

Capitolul 1

 

Preambul

 

Art.1. Prezentul Regulament vine să completeze Statutul asociaţiei cu privire la organizarea asociaţiei.

 

Art.2. Prezentul Regulament poate fi modificat numai cu aprobarea Adunării Generale a ANBCT-ROMANIA.

 

Art.3. Modificările în ROF sunt înscrise de către membrii Consiliului Director al ANBCT şi sunt aprobate de către A.G. în şedinţele ordinare sau cele extraordinare si după caz de C.D. cu votul majorităţii simple reprezentat de acesta.

 

Art.4. Toţi membrii ANBCT sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului Regulament.

 

Art.5. Nerespectarea prevederilor cuprinse în prezentul Regulament duce la excluderea membrilor în cauză.

 

Capitolul 2

 

Strategia asociaţiei

 

A. Strategia pe termen lung

 

Art 6. Să polarizeze forţe sociale, economice şi morale, care să se implice în promovarea intereselor bucătarilor prin:

- mediatizare (audio-vizual, seminarii, mese rotunde, lucrări editate)

- dialog direct

 

Art 7. Să atragă bucătarii în găsirea soluţiilor viabile pentru atingerea scopului şi obiectivelor asociaţiei.

 

Art 8. Să polarizeze tineretul dinamic şi dornic de afirmare în jurul proiectelor asociaţiei.

 

B. Strategia pe termen scurt

 

Art 9. Să atragă resurse umane şi financiare pentru implementarea proiectelor sale.

 

Art 10. Să amorseze în comunităţile în care derulează activităţi şi proiecte, Structuri-Socio Economice Integrate, capabile să susţină economic proiectele asociaţiei.

 

Art 11. Să înfiinţeze Fondul de Solidaritate al membrilor asociaţiei care să susţină implementatorii proiectelor şi membrii asociaţiei aflaţi în dificultate.

 

Art 12. Să organizeze în comunităţile în care derulează activităţi sau proiecte, centre de învăţătură practică în domeniile de interes aferente:

- orientare – reorientare profesională

- utilizarea aparaturii tehnice din dotare

- educaţie civică cu accent pe protejarea mediului

 

Art 13. În maxim 2 ani asociaţia să obţină recunoaşterea de utilitate publică.

 

Capitolul 3

 

Tactica utilizată de asociaţie

 

Art 14. Mediatizarea pe orice căi legale a activităţilor, evenimentelor şi proiectelor asociaţiei.

 

Art 15. Prezentarea rezultatelor persoanelor fizice sau juridice care pot sprijini asociaţia.

 

 

Capitolul 4

 

Organizarea activităţilor

Art 16. Activitatea concretă a asociaţiei se realizează prin proiecte.

 

Art 17. Proiectele pot fi redactate pentru asociaţie sau pentru anumiţi beneficiari, supuse surselor de finanţare şi implementare.

 

Art 18. Proiectele pot fi economice, culturale, sociale.

 

Art 19. Proiectele economice agreate de asociaţie pot fi:

- proiecte de training teoretic sau practic

- proiecte pentru organizarea unor evenimente culturale, competiţionale sau sociale

- proiecte administrative

- proiecte pentru dotare

- proiecte de consultanţă

 

Art 20. Constrângeri :

- niciun proiect nu poate fi iniţiat dacă nu sunt asigurate resursele umane şi financiare pentru implementarea lui

- accesul la finanţările asigurate de asociaţie se realizează prin licitaţii

- C.D. al asociaţiei lansează caiete de sarcini, iar cei interesaţi depun oferte

 

Art 21. Asociaţia nu angajează relaţii contractuale decât cu persoane juridice şi fizice capabile să-şi garanteze participarea.

 

 

 

Capitolul 5

 

Organizarea asociaţiei

 

Art 22. Structura asociaţiei cuprinde :

- Preşedintele asociaţiei

- Adunarea Generală

- Consiliul Director (cu rol de Board)

- Executivul (cu rol de Staff) – se angajează directori executivi dacă este cazul

 

Art 23. Departamente şi Comitetee

A) Organigrama asociaţiei cuprinde următoarele departamente:

- Departamentul Secretariat şi Resurse Umane

- Departamentul Proiectare şi Coordonare

- Departamentul Finanţări

- Departamentul Organizări de Evenimente

- Departamentul Juridic

- Departamentul Media

 

B) Organigrama asociaţiei cuprinde următoarele comitete:

1) Comitetul pentru gastronomie, târguri, relaţii cu alte organizaţii: director, secretar, consultant

2) Comitetul educaţional : director, secretar, consultant

3) Comitetul pentru tineret, arta culinară, concursuri, expoziţii: director, secretar, consultant

4) Comitetul pentru catering, bucătării tip cantină: director, secretar, consultant

5) Comitetul pentru comunicare, media şi marketing: director, secretar, consultant

6) Comitetul pentru alimentaţie si sănătate: director, secretar, consultant

a)Comitetele sunt direct subordonate Consiliului Director şi vor duce la îndeplinire deciziile sale

b)Din Comitete poate face parte orice membru activ al ANBCT-ROMANIA, care are o vechime de cel puţin 2 ani în cadrul Asociaţiei

c)Membrii Departamentelor si Comitetelor sunt numiţi de către Consiliul Director

Art 24. Asociaţia are ca subunităţi sucursala (ca şi organizaţie locală).

 

Art 25. Sucursala ca şi organizaţie locală cuprinde membrii care pot fi persoane fizice sau persoane juridice.

 

Art 26. Sucursala ca şi subunitate a asociaţiei este reprezentată în Consiliul Director de către Directorul de sucursală sau Directorul Adjunct al sucursalei. Organigrama şi limitele de retribuire sunt condiţionate de bugetul sucursalei. Sucursala are competenţa să promoveze proiecte noi sau să coopereze cu alte structuri în realizarea unor programe, cu precizarea că acestea nu trebuie să contravină intereselor statutului asociaţiei şi să fie raportate si aprobate de către Consiliul Director în timp util.

 

Art 27. În cazul în care este nevoie, Consiliul Director va angaja un director executiv al asociaţiei, persoană fizică sau juridică, căruia îi va delega o parte din activităţi şi care va avea misiunea de a coordona sucursalele, secretariatul şi implementatorii proiectelor angajaţi de asociaţie.

 

Art 28. Proiectele se aprobă de Consiliul Director şi se ratifică de către Adunarea Generală dupa caz.

 

 

Capitolul 6

 

Organizarea personalului – Atribuţii

 

Art 29. Preşedintele Asociaţiei este persoana căreia i se încredinţează de către organele în drept ale asociaţiei conducerea asociaţiei. Preşedintele este ales de către A.G. odată la 4 ani. Preşedintele poate fi ales maxim 2 mandate.

 

Art 30. Adunarea Generală este organul suprem al asociaţiei şi se compune din membrii fondatori, membrii asociaţiei şi reprezentanţii sucursalelor.

 

Art 31. Consiliul Director este desemnat de Adunarea Generală, îşi desfăşoară activităţile conform legii voluntariatului (pe bază de contract de voluntariat) şi are următoarele atribuţii:

- trasează liniile directoare prin care trebuie să se realizeze obiectivele asociaţiei

- se întruneşte lunar în şedinţe convocate de către preşedinte

- emite decizii pentru buna funcţionare a asociaţiei, duce la îndeplinire toate obligaţiile pentru buna desfăşurare a asociaţiei, poate lua decizii fără consultarea Adunării Generale în limita statutului şi prezentului regulament, poate schimba sigla asociaţiei prin consultarea A.G. şi votul majorităţii simple.

 

Art 32. Consiliul Director este compus din : preşedintele Consiliului Director, secretarul general al Asociaţiei şi trezorierul Asociaţiei. Preşedintele reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii (organisme interne şi internaţionale).

 

Art 33. Comisia de cenzori este un organ operativ de control în subordinea Adunării Generale şi se poate compune din trei membri, din care doi, membri ai asociaţiei. Al treilea membru este desemnat de către Adunarea Generală la propunerea preşedintelui Asociaţiei în baza abilitării profesionale prezentate de acesta.

 

Art 34. Directorul Executiv va fi o persoană fizică sau juridică şi va fi angajată prin concurs pe baza caietului de sarcini lansat de Consiliul Director prin Preşedintele Asociaţiei. Validarea angajării se face de către Adunarea Generală. Nivelul de retribuţie va fi stabilit prin buget pe proiecte şi prin contracte de asociere în participaţiune. Directorul executiv :

- este subordonat Consiliului Director căruia îi raporteză lunar activităţile desfăşurate

- organizează concursul prin care se ocupă restul posturilor vacante din organigramă

- urmăreşte ca personalul angajat şi integrat în implementarea proiectelor asociaţiei să fie retribuit în concordanţă cu cantitatea şi calitatea muncii prestate conform contractelor

 

Art 35. Secretarul Consiliului Director (Secretarul General) este o persoană membru al asociaţiei. Secretarul trebuie să fie un bun cunoscător al statutului, al regulamentului de organizare şi funcţionare şi al programelor asociaţiei. El organizează echipele operative de lucru, şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului Director. Întreţine relaţiile Asociaţiei cu alte organizaţii, instituţii sau societăţi comerciale. Centralizează informaţiile despre redactarea proiectelor, sursele de finanţare şi implementarea proiectelor Asociaţiei. Convoacă Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară, Consiliul Director în sedinţe lunare.

 

Art 36. Departamentul Secretariat este condus de o persoană în calitate de office manager. Obligaţiile office managerului :

- servicii de corespondenţă scrisă şi telefonică ale Asociaţiei

- servicii de informare şi relaţii cu publicul

- servicii de informare şi relaţii cu participanţii şi concurenţii evenimentelor organizate

- servicii de informare şi relaţii cu agenţii economici

- servicii de arhivare în baza de date a Asociaţiei sau de îndosariere

- gestionarea bazei de date a Asociaţiei - operarea în baza de date

 

Art 37.Departamentul Proiectare este condus de o persoană în calitate manager de proiecte.

Atribuţiile managerului de proiecte :

- redactarea proiectelor propuse de Consiliul Director şi aprobate de Adunarea Generală

 

Art 38. Atribuţiile Departamentului Finanţări sunt :

- de a avansa proiectele Asociaţiei către surse de finanţare

- de a identifica finanţări convenţionale – atragere de fonduri, sponsorizări

- de a vinde componente ale proiectelor altor persoane fizice sau juridice

- de a încheia acorduri de asociere în participaţiune din care să rezulte acoperirea unor costuri generate de proiectele asociaţiei

 

Art 39. Atribuţiile Departamentului Organizări de Evenimente sunt :

- identificarea echipamentului tehnic necesar organizării de evenimente

- identificarea societăţilor care să asigure paza şi ordinea la evenimente

- organizarea serviciului de protocol al Asociaţiei

 

Art 40. Atribuţiile Departamentului Juridic sunt :

- redactarea actelor şi documentelor legale necesare desfăşurării activităţilor Asociaţiei

- reprezentarea Asociaţiei în faţa instanţelor de judecată

 

Art 41. Atribuţiile Departamentului Media sunt :

- mediatizarea evenimentelor organizate de Asociaţie - promovarea proiectelor Asociaţiei

- încheierea de parteneriate cu societăţi media – radio, tv, presa scrisă

- realizarea materialelor publicitare şi promoţionale pentru asociaţie

 

Art 42. Atribuţiile Departamentului Resurse Umane sunt :

- identificarea resurselor umane : voluntari

- comunicarea cu personalul şi voluntarii asociaţiei

- evidenţa membrilor

- gestionarea bazei de date cu resuresele umane şi operarea în baza de date

- selecţia, pregătirea şi informarea personalului

 

Art 43. Atribuţiile Purtătorului de Cuvânt sunt :

- interviuri în faţa reprezentanţilor mass media

- redactarea periodică de articole pentru presă

- prezenţa la toate conferinţele de presă unde Asociaţia este solicitată

 

Art 44. Atribuţiile Vicepreşedintelui sunt :

- să înlocuiască Preşedintele la adunări publice, dar numai la solicitarea acestuia

- consilier direct şi permanent al Preşedintelui

- reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii, numai la solicitarea Preşedintelui

 

Art 45. Contabilul este subordonat Consiliului Director, care este numit dintre membrii sau poate fi o persoană din afara asociaţiei, cu studii de specialitate şi care poate fi salariat al asociaţiei cu respectarea legislaţiei muncii. Atribuţiile contabilului sunt următoarele:

- răspunde de întreaga activitate financiară a asociaţiei;

- răspunde de respectarea legislaţiei în ce priveste organizarea gestiunilor;

- reprezintă asociaţia în relaţiile cu organismele financiar-contabile;

- îndeplineşte alte atribuţii din domeniul financiar-contabil stabilite de Consiliul Director.

Contabilul poate fi sancţionat pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce-i revin cu sancţiunile prevăzute de ROF pentru contabilul membru nesalariat sau cu sancţiunile prevăzute de Codul Muncii pentru contabilul salariat. Sancţiunile sunt aplicate de Consiliul Director. Calitatea de contabil se pierde prin revocare de către Consiliul Director sau la cerere, iar pentru contabilul membru al asociaţiei şi prin pierderea calităţii de membru.

 

 

 

Capitolul 7

 

Alegerile în cadrul Asociaţiei

 

Art 46. Alegerile în cadrul Asociaţiei :

- Preşedinte –la 4 ani

- Consiliul Director –la 4 ani

- Cenzor sau Comisie de Cenzori –la 2 ani

1) Preşedintele, secretarul general şi trezorierul fac parte din Consiliului Director, preşedintele Consiliului Director este totodată şi preşedintele asociaţiei.

Preşedinte aociaţiei/ al Consiliului Director poate fi orice membru activ, major care îndeplineşte următoarele condiţii:

a. Este Maestru în Arta Culinară de cel puţin 12 ani.

b. -a participat la expoziţii şi concursuri naţionale şi internaţionale câştigând minim 1 medalie de aur şi prin activitatea sa a adus un aport important în dezvoltarea artei culinare

- are calităţi de management

- cunoaşte cel putin două limbi străine de circulaţie interanţională

- cunoştinte PC, vechime în meseria de bucătar/cofetar de minim 28 de ani

- a organizat sau a fost co-organizator al unor concursuri culinare sau manifestări cultural-gastonomice

- a condus echipe culinare reprezentative pe plan intern şi internaţional

- a editat cel puţin o lucrare în domeniul în care lucrează şi activează în structura asociaţiei.

 

2. Secretarul general poate fi orice membru activ, major care îndeplineşte următoarele condiţii:

a. Are o vechime neîntreruptă ca membru în asociaţie de cel puţin 10 ani şi este Maestu în Arta Culinară de cel puţin 10 ani.

b. Pe parcursul carierei a participat la expoziţii şi concursuri naţionale şi internaţionale câştigând minim 1 medalie sau prin activitatea sa a adus un aport important în dezvoltarea artei culinare, are calităţi de management, cunoaşte cel puţin trei limbi străine de circulaţie interanţională, cunoştinte PC, a organizat/participat la concursuri culinare sau manifestări cultural-gastonomice.

 

3) Trezorierul poate fi orice membru activ, major care îndeplineşte următoarele condiţii:

a. Are o vechime neîntrerupta ca membru în asociaţie de cel puţin 10 ani şi este Maestru în Arta Culinară de 10 ani.

b. A participat la expoziţii şi concursuri naţionale şi internaţionale şi prin activitatea sa a adus un aport important în dezvoltarea artei culinare, are calităţi de management, cunoaşte cel putin o limbă străina de circulaţie interanţională, cunoştinţe PC, cunoştinţe de contabilitate.

 

4)Comisia de cenzori :

a)din această comisie pot face parte mebrii ai asociaţiei de cel putin 2 ani

b)au cunoştinţe de contabilitate/ sunt contabili sau experţi contabili (cel puţin un membru din comisia de cenzori)

 

5) Preşedintele candidat poate forma o echipă de conducere şi îşi poate depune candidatura în echipă.

6 )Preşedintele candidat şi echipa sa formată conform statutului, este ales de Adunarea Generală a asociaţiei prin vot deschis şi prin împuternicire (împuternicirile pot fi valabile şi prin poşta electronică însă trebuie să cuprindă numele prenumele nr. act identitate si dovada plăţii cotizaţiei pe anul în curs) .

7) Orice membru care îndeplineşte condiţiile Statutare şi cele ale ROF-ului poate să-şi depună candidatura şi individual pentru oricare din funcţii, dar numai cu cel puţin 10 zile înaintea desfăşurării Adunării Generale (nu se pot depune candidaturi în ziua desfăşurării A.G.)

8) Candidaturile împreună cu, Curriculum Vitae se depun la secretariatul asociaţiei cu cel putin 10 zile înainte de Adunare Generală, acestea fiind postate pe situl asociaţiei.

9) Alegerile se desfăşoară în ziua Adunării Generale a asociaţiei.

10) Membrii Consiliului Director pot fi aleşi ori revocaţi prin votul a cel puţin 50+1 din voturile exprimate de către membrii (cotizanţi la zi cu, condiţia ca această cotizaţie să fie achitată cu 2 zile înaintea începerii A.G.) prezenţi cu drept de vot .

11) În cazul în care este necesară desfăşurarea unui al doilea tur de scrutin, la acesta vor participa doar primii doi candidaţi/echipe mai bine plasati/e.

12) Atribuţiile Preşedintelui şi a Consiliului Director sunt completate/stabilite prin Statut şi ROF.

13) Preşedintele, cu acordul Consiliului Director poate delega exercitarea unora din atribuţiile sale unui alt membru al Consiliului Director.

 

 

 

Art 47. Alegerile în cadrul Asociaţiei au loc în cadrul şedinţelor A.G.

 

Art 48. Funcţii în care sunt numite persoane de către C.D. :

- Directori Regionali – numiţi la 4 ani

- Şefi de departamente/comitete – numiţi la 2 ani

- Coordonatori proiecte- numiţi la 2 ani

- Directori de sucursale – numiţi la 4 ani

- Purtător de cuvânt – numit la 4 ani

- Echipe pentru comitete/departamente/sucursale – numiţi la 4 ani

Capitolul 8

 

Membrii Asociaţiei

 

Art.49. Poate deveni membru al asociatiei orice persoană fizică sau juridică care a luat cunoştinţă despre Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al asociaţiei şi pe care s-a angajat să le respecte.

 

Art.50. Membrii asociaţiei sunt: membrii activi, membrii simpatizanţi, membrii de onoare.

 

Art.51. Membru activ

Membru activ poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică. Membru activ poate deveni orice persoană în vârstă de cel puţin 18 ani care participă la activităţile ANBCT (sau alte actvităţi ale asociaţiei) în decursul a doi ani calendaristici de la înscriere,sau cel puţin participarea la o expoziţie sau concurs naţional sau internaţional în perioada unui an calendaristic. Membrii activi trebuie să respecte toate obligaţiile ce decurg din calitatea de membru. Membrii activi au toate drepturile ce decurg din calitatea de membru, recunoscute de Statut şi Regulament. Să plătească la timp cotizaţia stabilită de Consiliul Director.

 

Art.52. Membru simpatizant.

Membru simpatizant poate deveni orice persoană fizică în vârsta de cel puţin 16 ani, care este înscris la un curs sau formaţiune de învăţământ din domeniul culinar şi/sau alte activităţi în folosul asociaţiei şi a primit acordul Consiliului Director. Membrii simpatizanţi trebuie să respecte toate obligaţiile ce decurg din calitatea de membru. Membrii simpatizanţi se bucură de drepturile ce decurg din calitatea de membru, recunoscute de Statut şi Regulament. Membrii simpatizanţi trebuie să participe anual cel puţin la două expoziţii de artă culinară sau la concursuri şcolare, sau alte activităţi în folosul asociaţiei. Membrii simpatizanţi nu plătesc cotizaţia şi nu au drept de vot.

 

Art.53. Membru de onoare poate deveni orice persoană fizică, personalitate a vieţii culturale, ştiinţifice sau politice sau alte persoane care sprijină asociaţia , intervin asupra proiectelor asociaţiei, care au merite deosebite. Calitatea de membru de onoare se dobândeşte prin hotărârea Adunării Generale la propunerea Consiliului Director. Membrii de onoare nu trebuie să plăteasca cotizaţia şi nu au drept de vot. Consilul Director va duce la îndeplinire acest proiect.

Art.54. Membrii care nu au împlinit vârsta de 18 ani trebuie să prezinte acordul scris al părinţilor. Membrii asociaţiei beneficiază de toate drepturile ce decurg din calitatea de membru doar dacă au cotizaţia plătită la zi, cu excepţia membrilor de onoare. Cuantumul cotizaţiei este stabilit prin Decizia Consiliului Director.

 

Art.55. Membrii activi ai asociaţiei au următoarele drepturi:

a. Să participe la acţiunile organizate de asociaţie şi să facă propuneri în Adunarea Generală;

b. Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, cu îndeplinirea condiţiilor cerute de prezentul Regulament şi Statut;

c. Să beneficieze de informări periodice referitoare la activitatea asociaţiei;

d. Să folosească bunurile din patrimoniul asociaţiei dar numai pentru activităţile organizate de asociaţie;

e. Au dreptul la contestaţie împotriva dispoziţiilor luate de Consiliul Director referitoare la persoana lor.

 

Art.56. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:

a. Să respecte statutul şi regulamentele asociaţiei;

b. Să respecte Hotărârile Adunării Generale, Deciziile Consiliului Director precum şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;

c. Să plătească cotizaţia lunară precum şi celelalte contribuţii financiare necesare desfăşurării activităţii asociaţiei, datorate în cuantumul stabilit de Consiliul Director;

d. Să participe la activităţile ANBCT prin efectuarea la expoziţii şi concursuri culinare stabilit pentru fiecare categorie de membrii;

e. Să aibă o comportare demnă şi civilizată faţă de ceilalţi membrii ai asociaţiei, respectându-le activitatea indiferent de poziţia lor în asociaţie.

 

Art.57. Calitatea de membru al asociatiei se pierde astfel:

a. La cerere;

b. Prin neparticiparea la cel puţin 2 maifestări cultural-gastronomice anuale stabilit pentru fiecare categorie de membru;

c. Prin aplicarea sancţiunii de excludere definitivă sau temporară.

 

 

Capitolul 9

 

Raportarea activităţilor

 

Art 58. Fiecare persoană membru fondator, membru al Asociaţiei, persoană fizică sau juridică care desfăşoară activităţi pentru Asociaţie sau pentru un proiect al Asociaţiei va depune în faţa Consiliului Director rapoarte de activitate.

 

Art 59. Rapoartele de activitate se vor depune zilnic, săptămânal sau lunar în funcţie de programul, proiectul sau activitatea întreprinsă sau de decizia Consiliului Director.

 

Art 60. Raportul de activitate va cuprinde un raport descriptiv însoţit de un borderou cu acte doveditoare.

 

Art 61. Raportul descriptiv va conţine rezumatul activităţii, rezumatul discuţiilor avute cu diversele persoane cu care s-a luat legătura, distanţele parcurse pentru realizarea activităţii şi numele persoanelor cu care s-au purtat discuţiile sau cu care s-a luat legătura.

 

Art 62. Borderoul cu acte doveditoare va cuprinde toate facturile, chitanţele, bonurile, contractele sau alte acte doveditoare ale cheltuielilor avute pe parcursul activităţii întreprinse

pentru Ascociaţie.

 

 

Capitolul 10

 

Structura Tehnică

 

Art 63. Magazia de echipament a asociaţiei cuprinde toate bunurile aflate în patrimoniul asociaţiei şi care sunt destinate desfăşurării activităţii asociaţiei. De organizarea şi buna funcţionare a magaziei răspunde un administrator numit de C.D. . Materialele sunt ridicate de membrii asociaţiei, care au cotizaţia plătită la zi, pe bază de semnătură, urmând a fi aduse înapoi în magazie imediat după terminarea activităţii în buna stare şi curate. La intrarea materialelor în magazie vor fi preluate de administratorul magaziei. Unele materiale pot fi reţinute un timp mai îndelungat pe baza unui acord cu Consiliul Director. Materialele aflate în magazia asociaţiei vor fi folosite numai în interesul asociaţiei. Semestrial sau ori de câte ori este nevoie se va face inventarul materialelor din magazia asociaţiei. Numai administratorul magaziei poate acorda materiale din magazia asociaţiei. Dacă se consideră necesar acesta îşi poate lua, cu acordul Consiliului Director, un ajutor căruia îi poate delega o parte din atribuţiile sale. În caz de pierdere sau deteriorare a materialelor se va întocmi un proces verbal, acordându-se o perioadă de până la 15 zile pentru procurarea unor alte materiale, în caz contrar se va achita de trei ori contravaloarea acestora din momentul constatării lipsurilor. Pe baza acestor prevederi administratorul va întocmi un regulament al magaziei care va fi aprobat de Consiliul Director pe baza căruia va funcţiona magazia. De buna funcţionare a magaziei răspunde administratorul, care va răspunde în faţa preşedintelui şi a Consiliului Director. În caz de neîndeplinire corespunzătoare a atribuţiilor sale acesta poate fi sancţionat sau poate fi revocat. Încetarea calităţii de administrator se face la cerere, prin revocare sau prin pierderea calităţii de membru.

 

Art 64. Prin Dispoziţie a Consiliului Director pot fi înfiinţate departamente specializate/reprezentante pe diferite domenii de activitate ale asociaţiei. Odată cu dispoziţia de înfiinţare se va numi un director de departament dintre membrii activi subordonat Consiliului Director, în faţa cărora va răspunde de neîndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor ce-i revin. Directorul de departament/ va alcătui un regulament de funcţionare al departamentului pe care-l conduce, care va fi aprobat de Consiliul Director. În înfiinţarea Departamentelor specializate şi la aprobarea regulamentelor de funcţionare se va ţine seama de prevederile Statutului şi Regulamentului asociaţiei referitoare la domeniul de activitate al asociaţiei, prevederile referitoare la drepturile şi obligaţiile membrilor şi ale Consiliului Director. Dispoziţia de înfiinţare a Departamentelor specializate precum şi regulamentele de funcţionare a acestora sunt obligatorii pentru toţi membrii asociaţiei. În cazul în care existenţa unui Departament specializat nu se mai justifică va fi desfiinţat prin Dispoziţie a Consiliului Director. Pentru neîndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor ce-i revin Directorul de Departament poate fi sancţionat sau poate fi revocat din funcţie. Calitatea de Director de Departament se pierde la cerere, prin revocare sau prin pierderea calităţii de membru al asociaţiei.

 

 

Capitolul 11

 

Activităţi de teren

Art. 65. Expoziţiile şi concursurile naţionale şi internaţionale reprezintă o ieşire organizată de către asociaţie.

 

Art.66. Activităţile în teren sunt stabilite în şedinţa asociaţiei sau deciziile Consiliului Director şi se desfăşoară conform planului de lucru stabilit. Fiecare ieşire efectuată de membrii Consiliului Director în vederea realizării sarcinilor şi obectivelor Asociaţiei se finalizează print-un raport de evaluare ce se aduce la cunoştinţa Consiliului Director. Fiecare membru al asociaţiei, trebuie să efectueze o prezenţă pe an, stabilit pentru fiecare categorie de membrii în parte. În cazul neefectuării numărului minim de ieşiri (participări la manifestări cultural-gastronomice), membrii activi vor deveni membri colaboratori, iar membri colaboratori pierd calitatea de membru al asociaţiei. Pentru orice ieşire/participare a membrilor, numiţi de Consiliul Director, se acordă diurne şi decontarea transportului, conform legilor în vigoare.

 

 

 

Capitolul 12

 

Instruire, formare, asistenţă tehnică

 

Art 67. Se realizează prin specialiştii voluntari ai Asociaţiei sau prin structuri de învăţământ flexibil cu care Asociaţia încheie protocoale sau contracte. Pregătirea profesională se va constitui într-un proiect independent.

 

 

Capitolul 13

 

Organizarea în domeniul economic

 

Art 68. Oricare ar fi dimensiunea unui program economic acesta este coordonat prin Grupuri Operative de Lucru (G.O.L.).

 

Art 69. Programul care nu produce efecte economice conform graficului de execuţie va fi analizat de coordonatori. Aceştia pot răspunde material sau penal dacă resursele sunt deturnate.

 

Art 70. Pentru facilitarea urmăririi programelor se vor întocmi fişe analitice cu elemente care permit controlul (Anexele A,B,C,D,E,F).

 

Art 71. Cunoaşterea legislaţiei în vigoare este obligaţia personalului care lucrează pentru Asociaţie.

 

 

Capitolul 14

 

Disciplina muncii

 

Art 72. Se consideră abateri de la disciplina muncii faptele care contravin normelor interne ale Asociaţiei. Abaterile de la disciplina muncii cer să fie sancţionate potrivit legislaţiei în vigoare. Acestea sunt :

- Furt, înşelăciune, neglijenţă

- Nerespectarea confidenţialităţii din care decurg pagube

- Nerespectarea fişei postului

- Neluarea măsurilor pentru prevenirea degradărilor

- Nerespectarea contractelor

- Nerespectarea legislaţiei în vigoare

 

Art 73. Contractul de angajare va cuprinde articolul: “Mă angajez să suport pagubele şi daunele în cazul în care sunt vinovat de producerea lor “.

 

Art 74. Orice abatere va fi urmată de intervevierea persoanei vinovate, i se va lua o declaraţie şi se vor cerceta toate faptele invocate în apărarea sa.

 

Art 75. Sancţiunile ce se vor aplica sunt cele prevăzute de codul muncii.

 

Art 76.Rezolvarea contestaţiilor celor sancţionaţi sunt de competenţa preşedintelui asociaţiei.

 

 

Capitolul 15

 

Remuneraţii persoane angajate,

comisioane specialişti,

 

Art 77. Persoana care presteză o activitate sau o muncă pentru Asociaţie va fi plătită conform convenţiei civile încheiate între acesta şi Asociaţie.

 

Art 78. Membrii Asociaţiei pot presta activităţi lucrative pentru Asociaţie în baza unui contract de voluntariat făra a fi renumeraţi.

 

Art 79. Membrii Asociaţiei pot primi diurne,comisione sau onorarii de specialişti în cadrul activităţilor Asociaţiei.

 

Art 80. Valoarea comisionului sau a onorariului plătit de Asociaţie pentru o persoană este direct proporţională pregătirii profesionale a prestatorului şi depinde de resursele financiare disponibile ale Asociaţiei.

 

Art 81. Valoarea diurnei zilnice este între 10 euro/zi şi maxim 30 euro/zi şi este calculată în funcţie de condiţiile mediului în care se desfăşoară activitatea.

 

Art 82. Comisionul sau onorariul de specialist este o remuneraţie flexibilă şi este calculată procentual dintr-o valoare financiară generată în urma muncii sau a serviciilor prestate.

 

Art 83. Procentul onorariilor de specialişti acordat în cadrul activităţilor Asociaţiei şi plătit din fondurile rezultate în urma implementării proiectelor şi realizării activităţilor economice agreate de Asociaţie conform art 19 al prezentului R.O.F.:

- onorariul pentru redactarea proiectelor şi a documentaţiilor aferente– între 16% şi 25%

(procentul se stabileşte în funcţie de complexitatea proiectului)

- onorariul pentru obţinerea de fonduri/finanţări pentru implementare –10% din valoarea

fondurilor obţinute

(10% până la valoarea de 10.000 euro, 15% peste valoarea de 10.000 euro)

- onorariul pentru organizarea fizică a evenimentelor asociaţiei – între 10% şi 15%

(procentul se stabileşte în funcţie de complexitatea organizării evenimentului)

- onorariul pentru serviciile juridice – între 5% şi 10%

- onorariul pentru serviciile de secretariat – între 5% şi 12%

(procentul se stabileşte în funcţie de complexitatea organizării evenimentului)

- onorariul pentru serviciile de publicitate – între 5% şi 10%

(procentul se stabileşte în funcţie de complexitatea mediatizării evenimentului)

 

Art 84. Toate onorariile se vor plăti în urma efectuării :

- decontărilor cheltuielilor de către Asociaţie specialiştilor, voluntarilor

- plăţilor integrale ale taxelor şi impozitelor către stat şi a cheltuielilor aferente contabilităţii

 

 

 

Capitolul 16

 

Reguli generale

Art 85. Loialitatea faţă de Asociaţie. Statutul de membru în Asociaţie solicită punerea cunostinţelor şi abilităţilor profesionale în slujba activităţii Asociaţiei. Fiecare membru va face tot ce-i stă în putinţă pentu a promova interesele Asociaţiei. Loialitatea şi ataşamentul faţă de obiectivele Asociaţiei vor fi apreciate în mod deosebit şi vor determina împreună cu performanţele individuale evaluarea activităţii fiecărui membru în parte. Membrul nu va fi niciodată implicat în mod direct sau indirect în activităţi care ar putea prejudicia Asociaţia. De asemenea, prin comportamentul lui, nu va întreprinde nimic care ar putea dăuna moral sau material Asociaţia .

Art 86. Date personale. Membrii Asociaţiei sunt obligaţi să anunţe secretarului în termen de 5 zile oricare modificare privind adresa şi numărul său de telefon.

Art 87. Relaţiile de colaborare. Se solicită un comportament adecvat, amabil şi colegial între reprezentanţii membrilor. Se furnizează toate informaţiile de care se crede că este nevoie între membrii.

Art 88. Cenzorul Asociaţiei sau membrii comisiei de cenzori ai Asociaţiei se pot implica în programele, activităţile, proiectele şi şedinţele Asociaţiei.

Art.89. Foşti preşedinti ai asociaţiei vor devenii automat Preşedinti onorifici pe viaţă şi dobândesc toate drepturile membrilor de onoare.

Art.90. Consiliul Director va institui un ordin ce va fi înmânat membrilor de onoare dar şi altor membrii ce şi-au adus aportul la buna desfăşurare a asociaţiei şi slujesc cauza acesteia.

Art.91. Consiliul Director şi toţi şefii de departamente/direcţii regionale/comitete/directori de sucursale vor primi distincţii diferenţiate pe funcţii, care să ateste calitatea acestora.

 

 

Capitolul 17

 

Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

Art 92. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare este aprobat de către Adunarea Generală a Asociaţiei Naţionale a Bucătarilor şi Cofetarilor din Turism.

 

Art 93. Toţi membrii Asociaţiei sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare.

 

Art 94. Încălcarea legislaţiei, statutului şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare din necunoaştere nu exonereză de răspundere persoanele responsabile.

 

Art 95. Regulamentul de organizare si funcţionare poate fi completat sau modificat numai de către Adunarea Generală şi/sau C.D.

 

Art 96. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare conţine 96 de articole .

ANBCT Romania  

bottom of page