top of page
banner UFC.png
banner.png
348824527_215552291260607_6553731018223536286_n.jpg
  • Poza scriitoruluiANBCT

ARHIVA - ORDIN Nr. 89 din 23 octombrie 1995

ORDIN Nr. 89 din 23 octombrie 1995

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind acordarea diplomei de "Maestru în arta culinara"


EMITENT

  • MINISTERUL TURISMULUI

Publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 126 din 18 iunie 1996
Ministrul turismului,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 455/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului,având în vedere prevederile Ordinului nr. 138/1949/17 aprilie/9 mai 1995 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistica prin care se aproba Clasificarea ocupatiilor din România (C.O.R.) şi în care este inclusă funcţia de maestru în arta culinara, vazind nota de fundamentare elaborata de Direcţia generală de strategie şi reforma în turism şi avizată de Asociaţia Naţionala a Bucatarilor şi Cofetarilor din Turism şi de Institutul Naţional de Formare şi Management pentru Turism, emite următorul ordin:


Articolul 1

Se aprobă Instrucţiunile privind acordarea diplomei de "Maestru în arta culinara", care fac parte integrantă din prezentul ordin.


Articolul 2

Direcţia generală de strategie şi reforma în turism va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


Ministrul turismului,

Dan Matei Agathon


INSTRUCŢIUNI

privind acordarea diplomei de "Maestru în arta culinara"


Capitolul 1 Dispoziţii generale


1. În vederea stimulării perfecţionării profesionale şi creşterii calităţii preparatelor culinare se acordă diploma de "Maestru în arta culinara" conform prezentelor instrucţiuni.

2. Diploma de "Maestru în arta culinara" se eliberează de Ministerul Turismului în urma promovării examenului organizat de Institutul Naţional de Formare şi Management pentru Turism în colaborare cu Asociaţia Naţionala a Bucatarilor şi Cofetarilor din Turism.

3. Examenul pentru acordarea diplomei de "Maestru în arta culinara" se organizează din 2 în 2 ani, de regula în cursul lunii noiembrie, la Institutul Naţional de Formare şi Management pentru Turism din Bucureşti. Primul examen urmează să se organizeze în luna noiembrie 1996.

Capitolul 2 Condiţii de participare la examen

4. Pot participa la examenul pentru acordarea diplomei de "Maestru în arta culinara" bucatari, cofetari şi patiseri, care îndeplinesc următoarele condiţii:

4.1. - au absolvit, până la data examenului, învăţământul liceal, cu sau fără diploma de bacalaureat, sau o şcoala profesională de profil;

4.2. - sunt încadraţi într-o unitate/secţie de producţie culinara sau de patiserie-cofetarie;

4.3. - au o vechime în meserie de cel puţin 12 ani. În mod excepţional pot fi admişi la concurs şi lucrători cu o vechime de 10 ani, care au participat la doua concursuri naţionale de arta culinara;

4.4. - au participat în ultimii 3 ani la cel puţin un curs de perfecţionare şi la un concurs naţional de arta culinara.


Capitolul 3 Înscrierea la examen


5. Pentru înscrierea la examen candidaţii trebuie să întocmească dosarul de înscriere care va cuprinde:

5.1. - cererea de înscriere;

5.2. - curriculum vitae din care să rezulte:

- datele personale de identificare (numele, prenumele, data şi locul naşterii, starea civilă, domiciliul);

- locul de muncă actual;

- pregătirea profesională (şcolile absolvite, perfectionarile, anul absolvirii);

- experienta profesională (locurile de muncă, perioada, meseria, funcţia);

- participarea la manifestări interne şi internaţionale de gastronomie (manifestarea, organizatorii, perioada, premiile/distincţiile obţinute);

- preocupări pe linia promovării şi diversificării sortimentelor de preparate culinare, de patiserie-cofetarie (retete proprii, specialităţi/sortimente generalizate la vînzare etc.);

- cunoştinţe de limbi străine;

- alte preocupări profesionale;

5.3. - copii legalizate de pe actele de absolvire a studiilor liceale sau profesionale de profil, a cursurilor de calificare/specializare/perfecţionare;

5.4. - copii de pe diplomele obţinute de candidat la concursuri interne sau internaţionale de gastronomie (inclusiv diploma de participare);

5.5. - recomandări profesionale din partea agentului economic unde este angajat candidatul;

5.6. - lista materiilor prime şi auxiliare, cu denumirea completa a sortimentului şi cantitatea necesară pentru preparatele ce se vor realiza la libera alegere a concurentului în cadrul probei practice a examenului.

6. Dosarele de înscriere se înaintează comisiei de organizare şi de desfăşurare a examenului până la data de 31 mai a anului în care se organizează concursul.

7. Comunicarea admiterii sau respingerii dosarului de participare la examen se face de către comisia de organizare şi de desfăşurare a examenului în termen de maximum 30 de zile de la data primirii acestuia.

Contestaţiile împotriva respingerii dosarului de participare la examen se depun la Ministerul Turismului în termen de 15 zile de la primirea comunicării de respingere.

8. Candidatul admis sa participe la examen va transmite la Institutul Naţional de Formare şi Management pentru Turism o copie de pe recipisa poştală pentru virarea în contul Asociaţiei Naţionale a Bucatarilor şi Cofetarilor din Turism a taxei de participare la examen. Recipisa poştală originala va fi prezentată de candidat în ziua examenului.


Capitolul 4 Organizarea şi desfăşurarea examenului


9. Organizarea examenului se face de către Institutul Naţional de Formare şi Management pentru Turism, cu sprijinul Asociaţiei Naţionale a Bucatarilor şi Cofetarilor din Turism, sub îndrumarea Ministerului Turismului.

10. Pentru pregătirea şi desfăşurarea examenului se constituie Comisia de organizare şi de desfăşurare a examenului pentru acordarea diplomei de "Maestru în arta culinara", în următoarea componenta:

a) preşedinte - directorul general al Institutului Naţional de Formare şi Management pentru Turism;

b) vicepreşedinte - preşedintele Asociaţiei Naţionale a Bucatarilor şi Cofetarilor din Turism;

c) membri:

- reprezentantul Ministerului Turismului cu atribuţii pe linia pregătirii şi perfecţionării personalului din reţea;

- reprezentantul Institutului Naţional de Formare şi Management pentru Turism, şeful colectivului de gastrotehnica;

- reprezentantul Asociaţiei Naţionale a Bucatarilor şi Cofetarilor din Turism;

d) secretar - un reprezentant al Institutului Naţional de Formare şi Management pentru Turism.

11. Comisia de organizare şi de desfăşurare a examenului pentru acordarea diplomei de "Maestru în arta culinara" are următoarele atribuţii:

11.1. - anunta examenul în presa de doua ori, în cel puţin două ziare centrale, în prima decada a lunii aprilie a anului în care se organizează examenul;

11.2. - organizează primirea dosarelor candidaţilor;

11.3. - examinează dosarele şi stabileşte lista candidaţilor admişi la examen;

11.4. - anunta candidaţii admişi sau respinsi la examen;

11.5. - stabileşte tematica examenului, precum şi modul de evaluare a probelor scrise şi practice;

11.6. - pregăteşte organizarea examenului (sălile de desfăşurare, echipamentele, materiile prime şi auxiliare necesare şi întreprinde orice alte acţiuni în vederea organizării desfăşurării acestuia);

11.7. - tipareste diplomele în forma anexată;

11.8. - tine evidenta posesorilor acestor diplome;

11.9. - stabileşte nivelul taxei de participare.

12. Examenul pentru acordarea diplomei de "Maestru în arta culinara" va consta în susţinerea a doua probe:

- proba scrisă;

- proba practica.

13. Pentru evaluarea probelor de examinare se constituie Comisia de evaluare a examenului, formată din:

a) preşedinte - un membru desemnat de conducerea Asociaţiei Naţionale a Bucatarilor şi Cofetarilor din Turism;

b) membri:

- 2 maestri în arta culinara, laureati ai unor concursuri naţionale şi internaţionale de gastronomie, respectiv un bucatar şi un cofetar-patiser;

- 2 maiştri-instructori de la Institutul Naţional de Formare şi Management pentru Turism cu experienta, respectiv un bucatar şi un cofetar;

d) secretar - desemnat de Institutul Naţional de Formare şi Management pentru Turism, fără drept de evaluare.

14. Rezultatele evaluării probelor de examinare se consemnează într-un proces-verbal, care va sta la baza acordării diplomelor şi care se semnează de toţi membrii comisiei.

Capitolul 5 Dispoziţii finale

15. Costurile privind organizarea şi desfăşurarea examenului se suporta din taxele de participare şi din sponsorizări.

16. Se recomanda agenţilor economici cu profil de alimentaţie din sectorul public şi privat sa încadreze titularii acestor diplome în funcţia de maestru în arta culinara, conform Clasificarii ocupatiilor din România (C.O.R).

17. Agenţii economici vor mediatiza pe titularii diplomelor de "Maestru în arta culinara" ca o garanţie a calităţii preparatelor culinare şi a produselor de cofetarie-patiserie servite în unităţile respective.


Anexa 1


ROMÂNIA MINISTERUL TURISMULUI

DIPLOMĂ de MAESTRU ÎN ARTA CULINARĂ


Se acordă dlui (dnei) ....................., născut(ă) la ................., pentru înalta calificare profesională şi rezultatele obţinute la examenul susţinut în data de ......................................... .


Ministrul turismului,

Comisia de evaluare,

Bucureşti, .................................https://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0X7AF5B4174ZY1DVY4VA44T2I3

26 afișări0 comentarii
bottom of page